Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)


Použité pojmy:


Obecná ustanovení

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).


Práva, povinnosti a mlčenlivost

1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb, je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

  1. Zaměstnanci penzionu
  2. Majitel hotelu
  3. Účetní

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem.Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

  1. Hotelový systém Previo
  2. Účetní firma Troch

Zodpovědná osoba

1. Zodpovědnou osobou za osobní údaje hostů penzionu je Jaroslav Jirotka (vilalaena@seznam.cz)


informace o zákaznících

1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu, telefonní číslo a e-mail. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je Penzion povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2. Zákazník má kdykoli právo požádat Penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v domovní knize, které jsou uschovány v uzamčené místnosti. Výše uvedeným zákonům však Penzion musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.


Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
  3. Penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  4. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.


Kamerový systém

1. Penzion využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Penzion prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům, vyjma postoupení policii ČR v případě, že na nich byl zaznamenán trestní čin.


V Horní Malé Úpě Datum 25.5.2018